ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΥΡΑΣ

‘Aρθρον 251 – Θηράματα

Η Θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα, καθ’ όλην την Επικράτειαν, κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος. Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην: Εκ των θηλαστικών: Των ακανθοχοίρου, νυκτερίδος, μυγαλής, ασπάλακος. Εκ των πτηνών: α) Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τουτέστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β) των κύκνου, πελαργού, ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 252 – Μέσα ασκήσεως θήρας

Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζόμενου πυροβόλου όπλου, ως και δια τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. Ως συνήθη κυνηγετικά όπλα νοούνται τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) τοιαύτα, έχοντα το εσωτερικόν της κάνης λείov και ουχί ραβδωτόν. Η δια πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου άσκησης της θήρας απαγορεύεται. Πας ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 255 – Κυνηγητικοί κύνες

Κύριοι κυνηγετικών κυνών, μη εφοδιασμένοι δια δελτίου ταυτότητος τούτων, δεν απολαμβάνουν των περί προστασίας των κυνηγετικών διατάξεων του παρόντος. Το δελτίον ταυτότητος των κυνηγετικών κυνών χορηγείται εις τούς κυρίους τούτων υπό τού οικείου κυνηγετικού συλλόγου, επί καταβολή παραβόλου οριζομένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Προς διάκρισιν των κυνηγετικών κυνών, καθιερούται ενιαίον ομοιόμορφον διακριτικόν σήμα δι’ άπασαν την Επικράτειαν, καθοριζόμενον δι’ ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 256 – Απαγόρευσις θήρας – Προστασία θηραμάτων – Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι

Απαγορεύεται η θήρα εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένων οικιών. Κατά παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου γνώμης της οικείας αστυνομικής αρχής, να επιτρέπει την θήραν των επιβλαβών θηραμάτων και εις τους ανωτέρω χώρους. Απαγορεύεται ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 257 – Προστασία υδροβίων – Σκοπευτήρια – Αμοιβαί διώξεως επιβλαβών θηραμάτων

Εις τα βασιλικά δασοκτήματα και πανεπιστημιακά δάση επιτρέπεται η άσκησις της θήρας κατά τας διατάξεις τού παρόντος, κατόπιν ειδικής αδείας της διευθύνσεως των βασιλικών κτημάτων ή των πανεπιστημιακών αρχών. Εις περιοχάς περιλαμβανούσας λίμνας, βάλτους, ελώδεις εκτάσεις ή δέλτα ποταμών και ποταμοκόλπους, ως και παροχθίους γενικώς εκτάσειc, εις ας σταθμεύουν και διαβιούν τα υδρόβια πτερωτά θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια), δύναται ο ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 258 – Γενικαί απαγορεύσεις θήρας

Απαγορεύεται: α) Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, δια την θήραν των υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και λιμνοθαλασσών. β) Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και η μεταφορά δια τοιούτων κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός θήκης, ως και δια πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστικών φώτων. γ) Οι οδηγοί των ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 259 – Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων

Ιδιοκτήται, νομείς ή μισθωταί οικιών, κήπων ή αγρών υποχρεούνται να καταστρέφουν τας υπό των κορακοειδών (κάργια, καρακάξα, κ.λ.π.) κατασκευαζομένας φωλεάς εις τας οικίας ή παραρτήματα τούτων ή εις δένδρα ευρισκόμενα εντός των κήπων ή αγρών των. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται: α) Να διατάσσει επ’ αμοιβή ή μη την δι’ οιουδήποτε μέσου δίωξιν ορισμένων θηραμάτων και λοιπών ζώων και καταστροφήν των ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 260 – Κυνηγετικαί περιφέρειαι – Χρόνος – ‘Aδειαι θήρας. Οικονομική εξυπηρέτησις

Η όλη Επικράτεια διαιρείται εις τας κάτωθι κυνηγετικάς περιφερείας: Της Κρήτης και Δωδεκανήσου μετά των νήσων αυτών, με έδραν τα Χανιά. Των νήσων Αρχιπελάγους, με έδραν την Μυτιλήνην. Της Πελοποννήσου μετά των νήσων Ύδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Πάτρας. Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων Ευβοίας, ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 261 – Χρόνος Θήρας

Το κυνηγετικόν έτος άρχεται από 1 Αυγούστου και λήγει την 31 Ιουλίου του επομένου έτους. Η κυνηγετική περίοδος, καθ’ ην γενικώς επιτρέπεται η θήρα άρχεται: α) Του λαγού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Ιανουαρίου. β) Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Μαρτίου. γ) Της πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου. ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 262 – ‘Aδειαι Θήρας

Η θήρα επιτρέπεται μόνον εις τον κάτοχον αδείας θήρας, εκδιδομένης εις τον τόπον της μονίμου κατοικίας του υπό της αρμοδίας δασικής αρχής. Ουδείς δύναται να λάβει άδειαν θήρας, εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου. Εξαιρούνται όσοι, εκ της υπηρεσίας των, δεν επιτρέπεται να μετέχουν εις οργανώσεις, ως και οι αλλοδαποί. Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και αμεταβίβαστος, ισχύει δια την ... Περισσότερα »

Scroll To Top